Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT

eCoop

image

Cele i strategia

Celem klastra jest stworzenie sieci współpracy w obszarze bezpieczeństwa IT, która umożliwi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych. To także kooperacja naukowo badawcza, projektowa , produkcyjna w celu zaprojektowania unikatowego na rynku polskim i europejskim hybrydowego rozwiązania z dziedziny it security. Celem klastra jest także doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących z dotacji.

idea powstania eCoop

Jakie są nasze główne założenia?

Badania i rozwój

Udział w projektach badawczych dotyczących innowacji w dziedzinie gospodarki odpadami, recyklingu i branż pokrewnych,

Działania promocyjne

Promocja działalności klastra oraz jego członków, a także promocja bezpieczeństwa IT w informatyce i branżach pokrewnych.

Szkolenia i konferencje

Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych, a także wspólne publikacje branżowe, w mediach specjalistycznych.

Innowacje

Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.

Doradztwo

Doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzania na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych, instytucji wspieranych w ramach klastra.

Łączmy siły

Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki.

Koordynator klastra

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Zielonej Górze.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych działa na rzecz rozwoju gospodarki i nauki województwa lubuskiego.
Celem Fundacji jest wspieranie kreatywności i wzmacnianie potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwach oraz budowanie relacji przedsiębiorstw z nauką. Jest on realizowany poprzez:

Klaster ułatwia firmom zdobycie wiedzy i kontaktów biznesowych

Klastry, stanowiące formę współpracy horyzontalnej między grupami podmiotów, tworzą środowisko ułatwiające intensywne procesy interakcji i kooperacji między poszczególnymi aktorami narodowych
i regionalnych systemów innowacji.

napisz do nas

Skontaktuj się z nami!